عنوان(بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./گرایش به صادرات,صادرات,شرکت های تولید کننده,پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان,پروژه بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان,شهرک های صنعتی استان گیلان/بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان|32011364|flh1448890|
تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 115 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده:
هدف از این تحقیق می باشد. این تحقیق ویژگی های عینی ،ویزگی های ذهنی تصمیم گیرندگان وویژگی های شرکت را در یک نمونه 130تایی شرکت های تولید کننده مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی استان گیلان برای تحقیق انتخاب شدند.و این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشدکه:چه ویژگی هایی از شرکت موجب گرایش بیشتر به صادرات می شود و آیا امکان شناسایی ویژگی های تصمیم گیرندگان برای گرایش به صادرات وجود دارد؟ و نتیجه این بود که ویژگی های شرکت و ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد و در ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان توانایی صحبت به زبان های خارجی رابطه معنی داری با صادرات دارد اما بین سن و سطح تحصیلات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه
از آن جایی که فرایند ارزآوری اقتصاد ایران بیشتر به نفت و فرآورده های نفتی متکی است و تعیین قیمت آن ها در بازارهای بین المللی که همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهانی هستند، می باشد و همچنین صدور مواد معدنی ونفتی آن هم به صورت مواد اولیه و بیشتر خام، با توجه به ویژگی های این محصولات وتجدید نا پذیر بودن این منابع واتکا بیش از حد به این منابع جهت ارزآوری برای واردات کشور موضوعی نگران کننده است لذا باید به دنبال صادرات محصولات دیگر بود.زیرا تجربه ی بسیاری از کشورهای جهان که با نداشتن منابع نفتی توانسته اندجزء کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و محصولات تولیدی این کشورها در بازارهای جهانی دارای ارزشی چندین برابر فروش نفت ومشتقات آن می باشد، دیده می شود بنابراین ضرورت بررسی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی را بیش از پیش مشخص می کند(دانش نیا،1389).
لزوم گریز از صادرات تک محصولی و رهایی از مشکلات ناشی از آن ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، تامین ارز جهت سرمایه گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، اهمیت صادرات غیر نفتی را به وضوح نشان می دهد.صادرات غیر نفتی در فعالیت های اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته واثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر بوده است.اما از آنجایی که به طور جدی ومناسب مورد توجه قرار نگرفته و به شکل بهینه ای تحت برنامه ریزی مدون قرار نگرفته، نتیجه مطلوبی در رهیافت توسعه اقتصادی کشور بدست نداده است(محسنی،1389).
بسیاری از شرکت ها به خاطر فقدان تجربه، منابع محدود، یا سایر موانع نمی توانند یا نمی خواهند صادرات را به طور وسیع دنبال کنند.برنامه های توسعه صادرات توسط دولت، تشکل های تجاری و دیگر سازمان ها ارایه می شوند تا به شرکت ها برای غلبه بر این محدودیت ها کمک نموده و نقش کلیدی در تشویق فعالیت های تجاری بین الملل ایفا کنند(ویلر،1990).
در این تحقیق بدنبال بررسی عوامل موثر بر گرایش به صادرات شرکتهای تولید کننده در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشیم.فهرست مطالب
چکیده ص
فصلاول:کلیات 1
1-1)مقدمه 2
1-2)بیانمسئله 3
1-3)اهمیتوضرورتتحقیق 5
1-4)اهدافتحقیق 6
1-4-1)اهدافعلمی 6
1-4-2)اهدافکاربردی 7
1-5)چارچوبنظریتحقیق 7
1-5-1)مدلمفهومیتحقیق 8
1-6)سوالاتتحقیق 9
1-7)فرضیههایتحقیق 9
1-8)متغیرهایتحقیق 10
1-8-1)متغیرهایمستقل 10
1-8-2)متغیرهایوابسته 10
1-9)تعریفمفهومیوعملیاتیمتغیرها 11
1-9-1)تعریفمفهومی 11
1-9-1-1)صادراتوگرایشبهصادرات 11
1-9-1-2)ویژگیهایشرکت 11
1-9-1-3)ویژگیهایتصمیمگیرندگان 13
1-9-2)تعریفعملیاتیمتغیرها 15
1-9-2-1)گرایشبهصادرات 15
1-9-2-2)اندازهشرکت 15
1-9-2-2)ویژگیهایشرکت 12
1-9-2-3)مزیترقابتیمحصول 15
1-9-2-4)گرایشتکنولوژیکی 15
1-9-2-5)گرایشبهریسک 15
1-9-2-6)گرایشبهمزایا 15
1-9-2-7)گرایشبههزینه 15
1-9-2-8)تعهد 16
1-9-2-9)سن،میزانتحصیلات 16
1-9-2-10)تواناییصحبتبهزبانهایخارجی 16
1-10)قلمروتحقیق 16
1-10-1)قلمروموضوعیتحقیق 16
1-10-2)قلمرومکانیتحقیق 16
1-10-3)قلمروزمانیتحقیق 16
فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق 17
2-1)مقدمه 18
2-2)مفهومواهمیتصادرات 18
2-3)انواعصادرات 19
2-4)تاریخچهتوسعهصادراتوفلسفهآن 20
2-5)توسعهصادرات 25
2-6)استراتژیتوسعهصادرات 26
2-7)نقشتوسعهصادراتدررشدوتوسعهاقتصاد 26
2-8)اهمیتونقشصادراتغیرنفتیدراقتصادکشور 28
2-9)برنامههایتشویقصادرات 28
2-10)موانعومشکلاتصادرات 29
2-11)دستهبندیموانعصادراتی 30
2-12)عناصرتشکیلدهندهتوانمندیصادراتی 31
2-13)مدلهایمرتبطباصادرات 32
2-13-1)مدلحقیقیوهمکاران 33
2-13-2)مدلناظمیوداوودخانی 34
2-13-3)مدللیلینگییواوگنومکن 35
2-13-4)مدلمییروهمکاران 36
2-13-5)مدلسبوساوبرادلی 37
2-14)انگیزشبهصادرات 38
2-15)گرایشبهصادرات 38
2-16)تشریحعواملتعیینکنندهگرایشبهصادرات 39
2-16-1)ویژگیهایشرکت 39
2-16-1-1)اندازهشرکت 39
2-16-1-2)مزیترقابتیمحصولات 40
2-16-1-3)استفادهازتکنولوژی 41
2-16-2)ویژگیهایتصمیمگیرندگان 41
2-16-2-1)ویژگیهایعینی 41
2-16-2-2)سنمدیران 41
2-16-2-3)سطحتحصیلات 42
2-16-2-4)توانائیصحبتبهزبانهایخارجی 42
2-16-3)ویژگیهایذهنی 42
2-16-3-1)ریسکپذیری 42
2-16-3-2)هزینههایدرکشده 43
2-16-3-3)مزایایدرکشده 43
2-16-3-4)تعهد 43
2-17)سابقهتحقیقاتومطالعاتانجامشده 45
2-17-1)تحقیقاتداخلی 45
2-17-2)تحقیقاتخارجی 47
2-18)مدلمفهومیتحقیق 50
فصلسوم:روشتحقیق 51
3-1)مقدمه 52
3-2)روشتحقیق 52
3-3)جامعهونمونهآماری 54
3-4)تعیینحجمنمونهوروشنمونهگیری 55
3-5)روشهاوابزارجمعآوریاطلاعات 56
3-6)قابلیتاطمینان(پایایی)پرسشنامه 60

مطالب دیگر:
📖پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان پایه ششم📖پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان پایه ششم📖پاورپوینت رابطه طولی اعداد و الگوها از پایه اول تا پنجم📖پاورپوینت درس اول علوم پایه ششم📖پروپوزال رشته مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری📖پاورپوینت فصل اول مطالعات اجتماعی پایه ششم📖پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها📖پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها📖پاورپوینت فصل 2 علوم پایه ششم📖پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه📖پاورپوینت فصل 2 مطالعات پایه ششم📖پاورپوینت فصل 5 علوم پایه ششم📖پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم📖پاورپوینت فصل 8 علوم پایه ششم📖پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم📖پاورپوینت فصل 2 ریاضی پایه ششم📖پاورپوینت فصل 3 علوم پایه ششم📖پاورپوینت فصل 4 علوم پایه ششم📖پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم📖پاورپوینت فصل 5 فارسی پایه ششم📖پاورپوینت فصل 8 مطالعات پایه ششم📖پروپوزال رشته مدیریت رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی📖پروپوزال رشته مدیریت رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی📖پروپوزال رشته مدیریت مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری📖پروپوزال رشته مهندسي صنايع گرایش مديريت سيستم و بهروري